VelkommenNetudstillingenBesøg osInformation
RubjergområdetFlyveturTidsmaskinenLeg og lær
KlintenFyrtårnetSandflugtenStrandfogedgårdenRubjerg Gl. KirkeMårup KirkeNaturenHavet
Kirkens historieThe CrescentSognet
image
Kirkens placering
Ved Mårup Kirke har havet igennem de sidste 300 år ædt 1,25 meter af klinten om året i gennemsnit. Hvis forholdene har været således siden kirkens bygning omkring år 1200, har der været cirka en kilometer til havet, da kirken blev bygget. Lige før nedtagningen af kirken i august 2008, lå den bare 9 meter fra havet.
I foråret 2008, just før nedtagningen, lå Mårup Kirke faretruende tæt på skræntens afgrund.
Beskyttelse
I 1928 blev der bygget en ny kirke i Lønstrup, og lokalt ønskede man at rive Mårup Kirke ned og sælge blytaget. Nationalmuseet ønskede dog at bevare den så længe som muligt og overtog den i 1952. I 1988 blev kirken overtaget af Skov- og Naturstyrelsen, og i 2005 blev fredningen af kirken ophævet, så en eventuel nedrivning kunne begynde.
Mårup Kirke er en senromansk kirke opført ca. 1250. I 1808 forliser skibet The Crescent ud for Mårups kyst. Ankeret ved kirken stammer fra skibet.
Nedtagningen af kirken
Nedtagningsarbejdet i september 2008
Efter flere års diskussioner om kirkens skæbne og forsøg på at sikre kirken, besluttede kirkens ejer, Skov- og Naturstyrelsen, i samarbejde med kontaktgruppen for Mårup Kirke i november 2007 en trinvis nedtagning af kirken.
Det er Nationalmuseet, der har fulgt og dokumenteret nedrivningen. Allerede i 1998 foretog museet omfattende arkæologiske udgravninger i kirkegulvet, og siden er også kirkevæggene blevet undersøgt for kalkmalerier, og klokkestablen på kirkegården er opmålt. Nedtagningen begyndte 25. august 2008, og i første omgang afmonterede man kirkens blytag, hvorefter murerne blev nedtaget til to meters højde.
Se video af nedtagningen på Nationalmuseets web blog.
 
Kirken efter nedtagningen
I takt med kystskræntens tilbagerykning nedtages de nu ca. 2 meter højde mure kontrolleret således, at der til enhver tid holdes en afstand til skrænten på ca. 6 meter. Soklens lades tilbage så kirkens ”omrids” er tydelig.
Nedtagningen af østgavlen forventes at ske i 2016-2019, alt efter hvor hurtig erotionen af klinten er.
Mårup Kirke efter den maskinelle nedtagning, forår 2009.
Fremtid
En arbejdsgruppe i Lønstrup forsøger at skaffe midler til en genopførelse af Mårup Kirke. Hvis dette lykkedes, og en passende lokalitet kan findes, overdrager Skov- og Naturstyrelsen, når sidste sten er nedtaget, alle materialer til dette formål.
Se 3D flyvetur hen over Mårup Kirke.
Åbner i nyt vindue
Læn dig tilbage og hør bl.a. en prædiken fra kirken.
Lyt her
Åbner i nyt vindue
Slideshow
1200-1203    En senromansk kirke opføres
1600    Våbenhus opført
1787    Hele vestgavlen af kirken genopbygges, hvilket de fire skinnende tal på muren vidner om.
1793    Der er 450 meter til skrænten
1808    Skibet The Crescent forliser ud for Mårup Kirke. Læs mere om The Crescent
1870    Sidst i 1870'erne bad sognepræst Peter Chr. Zahle (senere folketingsmand) kirkeejeren A.R. Segelcke, om at opføre en ny kirke i Lønstrup, da Mårup med sine 80 siddepladser var for lille og lå i et ubebygget hjørne af sognet.
1881    Segelcke dør og en søn overtager kirken
1913    Segelckes søn sælger kirken til menigheden for 1.284 kr. og 25 øre.
1926    I det dokument, der i 1926 blev nedlagt sammen med grundstenen til den nye kirke i Lønstrup, står der: »Da Havet gennem Tiderne har taget den Del af Maarup Sogn, der laa uden for Kirken og tillige gjort den nærmeste Egn deromkring ufrugtbar, er denne nu ensomt og, i forhold til Sognets nuværende Bebyggelse, afsides beliggende, og da Kirken tillige er lille og brøstfældig er Tanken om at bygge en Kirke i Lønstrup naturligt vokset frem i Befolkningen.«
1928    Kirken bruges for sidste gang. De mest værdifulde dele blev flyttet til Lønstrup Kirke, som blev indviet samme år. Det ældste inventar: Alter, prædikestol, m.m. blev flyttet til Nationalmuseet.
1952    Kirke og kirkegård blev overdraget til Nationalmuseet
1961    Sidste begravelse. (siden er nedsat en del urner på familiegravsteder)
1988    Kirken overdrages til Skov- og Naturstyrelsen
1997-98    14 meter af klitten forsvinder over en strækning på 70 meter foran kirken.
1999    39 drænrør sættes ulovligt ned i sandet for at forhindre kirken i at styrte ned. Kystinspektoratet og fredningsmyndighederne kræver rørene fjernet, fordi området omkring Mårup Kirke er fredet. Siden gives en midlertidig tilladelse.
2000    Kystbeskyttelses-firmaet Skagen Innovationscenter ansøger om at få forsøget med alternativ kystbeskyttelse ved Mårup Kirke i Nordjylland gjort permanent.
2003    Ny tilladelse om nedgravning af drænrør udløber
2003    Skrænten ligger 22 meter fra kirken
2003    Bænkene i Mårup Kirke kommer på plads igen
2005    Kulturarvsstyrelsen vælger at sløjfe fredningen af Mårup Kirke, så en eventuel nedrivning kan begynde. Kirken ligger mindre end 15 meter fra skrænten.
2005    8. august. En afspærring bliver sat op 10 meter fra skrænten for at holde turister væk.
2007    I slutningen af november bliver kontaktgruppen for Mårup Kirke sammen med Skov og Naturstyrelsen enige om en handleplan for kirkens fremtid. Den indebærer blandt andet, at kirken ikke får lov til at styrte i havet, men vil blive nedtaget til cirka to meters højde. Læs mere om handleplan og fremtid for Mårup Kirke
2008    Kirken ligger kun 9 meter fra kystskrænten
2008    25. august. Nedtagningen af kirken påbegyndes.
 
Mårup Kirke - på kanten af klinten
Her kan du læse om Mårup Kirkes historie og fremtidsudsigter.
 
Mårup Kirkes fremtid
Her kan du læse om hvad man havde af idéer om Mårup Kirkes fremtid, før den blev taget ned.
 
Handleplan for Mårup Kirke
Her kan du læse om handleplanen for Mårup Kirke, før den blev taget ned.
 
Nedtagning af Mårup Kirke
Her kan du læse om, hvad man fandt, da man begyndte at nedtage Mårup Kirke.
 
Hent denne side som PDF
 
PDF åbner i nyt vindue
 
Vendsyssel Historiske Museum · tlf. 96 24 10 50 · vhm@vhm.dk
DanskEngelskTysk
Alle sider på rubjergknude.dk